• فارسی
  • English

توضیحات ادغام اسپینر

همه چیز در این نام است: ادغام اسپینر یک ترکیب معتادکننده از بازی‌های اسپینر و بازی‌های ادغامی است، اسپینرهای خود را با هم ادغام کنید تا ماشین های قدرتمندتری ایجاد کنید تا به اسباب بازی برتر رقیب حمله کنید و در میدان بمانید. این چرخش سرگرم کننده در بازی های نبرد است که شما به آن نیاز دارید.
مانند اکثر بازی های مبارزه ای، برای برنده شدن باید استراتژیک باشید. برای ساختن ارتشی از اسپینرها سکه به دست آورید که شما را به انتهای سطح می رساند. همه چیز در این نبرد فیجت اسپینر مهم است:

هر گردابی در زمین مهم است، بنابراین مطمئن شوید که برای شانس بردن بیشتر از تیم اسپینر رقیب بیشتر هستید.
دو اسپینر تیغه منطبق را با هم ادغام کنید تا یک فرفره ارتقا یافته با سیستم تیغه حتی وحشی‌تر و قدرت آسیب بالاتر بسازید.
به ادغام و ارتقاء ادامه دهید تا هر گردباد مرگباری را در بازی کشف کنید: داشتن یک بسته پیشرفته تر از رقیب خود کلید این بازی مبارزه است. می‌توانید نسخه فضایی فیجت اسپینر خود را، رنگارنگ و سریع، یا با سیستم تیغه‌های تیز فوق‌العاده دریافت کنید.
تاکتیکی باشید و از فضای زمین مسابقات به نحو احسن استفاده کنید. قبل از شروع نبرد، روبات‌های مبارز چرخان خود را به اطراف حرکت دهید و آنها را به گونه‌ای قرار دهید که رقابت را از بین ببرد.

The description of Spinner Merge

It’s all in the name: Spinner Merge is a hella addicting mix of spinner games and merge games that you won’t want to put away. Merge your spinners together to create more powerful machines and attack every rival top toy to stay on the field! This is the fun spin on battle games you needed!

This is not your average fidget spinner. These bad boys are covered in sharp spinning blades that cut right through the metal of the rival fighting robots. Hit and strike to take away their life points and make sure to keep yours intact if you want to make it to the next level of this blade battle.

What’s Your Battle Strategy?

As in most fighting games, to win in Spinner Merge you have to be strategic. Earn coins to build an army of spinners that will get you to the end of the level. Everything matters in this fidget spinner battle:

🌀Every whirlabout on the field counts, so make sure to outnumber the rival spinner team for a higher winning chance.

🌀Merge two matching blade spinners for an upgraded spinning top with an even wilder blade system and higher damage power.

🌀Keep merging and upgrading to discover every deadly whirligig in the game: having a more advanced pack than your rival is the key in this fighting game. You can get your fidget spinner space version, colorful and fast, or with extra sharp blade system - there are too many options for these killer spinning-tops.

🌀Be tactical and use the space on the tournament field efficiently. Move your spinning fighting robots around before the combat starts and position them in a way that will knock out the competition.

Despite having an element of strategy to it, Spinner Merge is an easy-to-play battle simulator where fighting is quick and exciting. Each round of fight is lightning-fast, so you can spin blades, bounce, smash and rotate your way to the win whenever you have a free minute. The boss levels might take extra time: in those spinner vs monsters battles you'll have to use all of your spinner army and luck.

Let the Spinner VS Spinner Battle Begin!

In this captivating spinner vs monsters adventure, Spinner Merge revolutionizes beyblade games with the essence of blade blade warfare. Dive into an exciting arena where beyblade burst clashes happen, hinting the thrill of bayblade rivalry. This isn't just an average spinner app, but an exhilarating universe where spin is might. Drawing inspiration from spinner io dynamics, this game intensifies each match into a whirlwind of strategy and thrill. So prepare to play blades, orchestrating a symphony of chaos in the battlefield! If you appreciate the heart-pounding energy of Beyblade games, you'll certainly enjoy taking part in this spinning-top showdown!

Now escape the spiral of everyday routine and become a champion of the hottest robot battle! No more looking for an addictive, entertaining, and simply gripping 3d spinner game - you’ve just found it. Download Spinner Merge now, play blades, and discover every battle spinner you can create from merging. Can you do it?