• فارسی
  • English

توضیحات نهایت تیک تا تو

بازی دو نفره تیک تاک تو در خانه های 81 تایی.
در طی بازی، هر یک از دو بازیکن سعی دارند خانه های سطری، ستونی یا قطری مربع های کوچک را به دست بگیرند. هر بازیکن که زودتر بتواند یک مربع بزرگ را به نام خود بزند یک شانس برای بدست گرفتن سه مربع اطراف را دارد.
در آخر بازیکنی برنده خواهد شد که 3 خانه مربعی بزرگ را به صورت قطری، افقی یا عمودی گرفته باشد.
تغییرات نسخه 1.7.1:
AI را با استفاده از همان شخصیت پخش کننده ثابت کرد.

The description of Ultimate Tic Tac Toe - Free

Ultimate Tic-Tac-Toe takes the classic game of Tic-Tac-Toe and adds a strategic layer to it.
Each square of the 3x3 game board contains another, smaller, 3x3 game board, where you make your move in a square of any small board, you send the opponent in the respective square of the big board.
3 in a row in a small board wins the small board, 3 small boards in a row wins the game.
(This is a 2 player game)