• فارسی
  • English

توضیحات نقاط را به هم متصل کنید - نقاط رنگی

بازی نقاط را به هم متصل کنید - نقاط رنگی شامل یک ماتریس مربع است، صفحه به اندازه ماتریس 5x5، 6x6، تا 15x15 است... بستگی به سطح بازی و سطح دشواری شما دارد.
ماموریت شما این است که با کشیدن خط بین آنها، دو نقطه را به هم متصل کنید.
ماموریت زمانی تکمیل می شود که تمام شرایط زیر برآورده شود:
1. تمام نقاط یک رنگ به صورت جفت به هم متصل می شوند.
2. هیچ خط متقاطع وجود ندارد.
3. تمام مربع های ماتریس با خطوط پر شده اند.
مشکل افزایش خواهد یافت زیرا نقاط رنگی بیشتری در هنگام بالا رفتن سطح وجود دارد. هزاران سطح برای چالش وجود دارد.

ویژگی های بازی Connect The Dots - Color Dots - نقاط را به هم متصل کنید - نقاط رنگی:
  • حالت های بازی بسیاری وجود دارد: بازی رایگان، پازل های روزانه، پازل های هفتگی، آزمایش زمانی، حالت آزمایشی سخت
  • کنترل با یک انگشت
  • - بدون اتصال Wi-Fi مورد نیاز
  • بدون جریمه و محدودیت زمانی
  • طراحی گرافیکی زیبا
  • هزاران سطح برای چالش
تغییرات نسخه 1.44:
رفع اشکالات، بهبود عملکرد.

The description of Connect The Dots - Color Dots

- Connect The Dots Game contains a matrix of square, Hexes board the size of matrix is 5x5, 6x6, to 15x15...depends on level you are playing and difficulty level you want to challenge.
- Your mission is about to connect two dots which have same color by drawing line between them.
The mission will be completed when all below conditions are met:
1. All same color dots are connected in pair.
2. There are no intersect of any line.
3. All the squares in the matrix are filled with the lines.
The difficulty will increase because there are more color dots when level up. There are thousands levels for you to challenge.
★ HOW TO PLAY:
- Tap any color dots then draw a line to connect to same color dots
- If an exist line is intersected, then the line will be broken
- Try to draw the lines in order to avoid any intersection between them.
- Try to fill all the squares of the grid matrix with the lines.
- The level is completed when 3 conditions described above are met.
- If you get stuck, you can use hint at any time.
★ GAME FEATURES:
- Connect The Dots is Free to Download and Play.
- There are many play mode: Free Play,Daily puzzles, Weekly puzzles, Time trial, Hard trial mode.
- One finger control
- No Wi-Fi connection required.
- No penalty & time limit
- Nice graphic design and game effect.
- Thousands of levels for challenge
What are you waiting for? Let’s download and play the game now, enjoy it and share to your friends and family.
Thank you for playing game.