• فارسی
  • English

توضیحات راه خود را حفر کنید - غار بالز

فقط با انگشت خود حفاری کنید تا توپ را هدایت کنید. بازی آسان اما چالش برانگیز است.
هر سطح یک فیزیک چالش برانگیز دارد. از طریق ماسه حفر کنید تا توپ خود را از طریق صحنه های چشمگیر هدایت نمایید. بسیاری از مرحله چالش برانگیز را برای باز کردن پوسته های جدید کامل کنید.
تغییرات نسخه 1.4.12:
رفع اشکال جزئی

The description of Dig it your way! - Ballz Cave

Digging Ball Puzzle Action!

Just dig with your finger to guide the ball.

It's easy but challenging.

Each level is a challenging physics

Dig through sand to guide your ball through impressive scenes!

Complete lots of challenging stage to unlock new skins.

What is your best score?

Just give it a try!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»