• فارسی
  • English

توضیحات آیا می توانید فرار کنید

آیا می توانید از 100 اتاق فرار کنید.
این یک بازی پازل کلاسیک است.
از 50 اتاق جدید فرار کرده و اجازه ندهید کسی شما را متوقف کند. از سلول های مغزی خود، مشاهدات، قضاوت و محاسبات برای فرار کردن استفاده کنید.
راهنمایی های انسانی، لحظه کلیدی شگفت انگیز می باشد، که موفقیت فرار را آسان تر می کند.
اگر عاشق بازی های پازل هستید، این بازی را از دست نخواهید داد.
تغییرات نسخه 31:
رفع اشکالات!

The description of Can you escape the 100 room VII

Classic Escape Game "Can you Escape the 100 room VII" is coming ...

It is a classic puzzle game , If you like the challenge must not miss it!

The new 50 room escape, Let you can't stop, start your brain cells, your observations, your judgment, your calculations, trying to escape ...

Humane tips, the key moment will be pleasantly surprised,Make you successful escape.

If you love puzzle games, you will not miss such a wonderful challenge.

50 rooms, 50 challenge, waiting for you to escape!!!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»