• فارسی
  • English

توضیحات آیا می توانید از 100 اتاق فرار کنید

آیا می توانید از 100 اتاق فرار کنید.
این یک بازی پازل کلاسیک چالش آن را از دست ندهید.
سلول های مغزی خود را با مشاهدات، قضاوت، محاسبات برای فرار کردن فعال کنید.
اگر شما عاشق بازی های پازل هستید، چنین چالشی فوق العاده ای را از دست نخواهید داد.
تغییرات نسخه 31:
رفع اشکالات!

The description of Can you escape the 100 room VIII

Classic Escape Game "Can you Escape the 100 room VIII" is coming ...

It is a classic puzzle game , If you like the challenge must not miss it!

The new 50 room escape, Let you can't stop, start your brain cells, your observations, your judgment, your calculations, trying to escape ...

Humane tips, the key moment will be pleasantly surprised,Make you successful escape.

If you love puzzle games, you will not miss such a wonderful challenge.

50 rooms, 50 challenge, waiting for you to escape!!!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی ماجراجویی جدید بیشتر»