• فارسی
 • English

توضیحات امپراتوری فولاد 3 - جنگ جهانی دوم

با ساخت تانک های قدرتمند، ایجاد اتحاد و هماهنگ کردن ارتش خود در این بازی مدرن استراتژی جنگ جهانی شرکت کنید. با راه اندازی مبارزات عظیم نظامی برای نابود کردن دشمنان خود اقدام کنید.

ویژگی های بازی Nida Harb 3: Empire of Steel | World War MMO - امپراتوری فولاد 3 - جنگ جهانی دوم:
 • فرماندهی ارتش خود
 • برنامه ریزی برای عملیات نظامی
 • عضویت با متحدان سرکش
 • پایه هسته ای را فتح کنید
 • یک نقشه جهانی بزرگ که بازیکنان می توانند با یکدیگر مبارزه و چت کنند. در کنار هم مبارزه کرده و منابع جمع آوری کنند
 • مجموعه گسترده ای از تانک ها
 • ساخت ارتش های خود با انواع تانک های مدرن، وسایل نقلیه. قطار، ناوشکن ها، تانک توپخانه ی متحرک، حامل های موشک بالستیک و خودروهای زرهی هر کدام با نقاط قوت و ضعف خود
 • غلبه بر میدان جنگ و کنترل پایه هسته مرکزی و تبدیل شدن به اولین امپراتور نظامی
 • استخدام ژنرال های قدرتمند تحت فرمان، هر کدام با مهارت های خاص خود
 • پاداش های منحصر به فرد
 • تولید انواع تجهیزات و وسایل
 • فراموش نکنید استراتژی خود تغییر دهید
 • تحقیق در مورد انواع فناوری های اقتصادی و نظامی را با توجه به نیازهای استراتژیک با متحدان خود انجام دهید
تغییرات نسخه 1.8.80:
به روز رسانی ها و اصلاحات عمومی

The description of Nida Harb 3: Empire of Steel | World War MMO

Manufacture powerful tanks, forge alliances and together command your army into this modern World War strategy game full of action. Launch massive military campaigns to nuke your enemies and eventually capture the nuclear base.

★ Command your army
★ Construct panzers
★ Plan military operations
★ Nuke PVP enemies
★ Join rogue allies
★ Conquer nuclear base

Open-world map
A huge world map where players can fight each other, but also chat & make alliances. Side by side, gather resources and fight the roaming bands of dangerous mercenaries!

An extensive collection of tanks
Manufacture your armies from all kinds of modern tanks and vehicles. Train MBTs, tank destroyers, mobile artillery tanks, ballistic missile carriers and armored vehicles each with their own strengths & weaknesses.

The nuclear option
Dominate the battlefield and take control of the central nuclear base and become the military Emperor. Grant favorable titles to your allies and brand your enemies as bandits. Order a nuclear strike and destroy complete areas as a show of force and power!

Powerful generals and legendary equipment
Hire powerful generals under your command, each with their own skills and unique bonuses. Produce all kinds of equipment and gear. Don't forget to change your tanks loadout accordingly to your strategy.

Research technologies
Research all kinds of economic and military technologies to suit your strategic needs, balance your economy and update your army to increase your capabilities and dominate the battlefield.

Massive military campaigns
Rally your allies and launch massive military campaigns together to take down the mightiest rivals.

Events and updates
Take part in all sorts of tides to increase your power and collect fantastic rewards. Join the worldwide events, where all the players must collaborate to succeed or join the cross-server fights and prove your server’s superiority, with constant updates and new features. The fun never stops!

Do you have what it takes to seize the title of the Emperor and push the red button?
Join the fight now and be the master of your destiny!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی استراتژی جدید بیشتر»