• فارسی
 • English

توضیحات مرتب و تمیز کردن خانه

آیا بچه بازی های آموزشی را دوست دارند و می خواهند خانه را تمیز کنند؟
اگر کودک شما بخواهد اتاق را درست کند، بازی آموزشی مناسب را پیدا کرده اید؟
بیایید خانه را تمیز کنیم.
به دختر کوچولو برای تمیز کردن اتاق های کثیف کمک کنبد. این کار بسیار سرگرم کننده است، بیایید بهترین دختر خانه دار باشیم.
تمام سطوح را کامل کرده و در نقش بانوی تمیز فعالیت های مختلف انجام دهید.
این برنامه یک راه چالش برانگیز و سرگرم کننده برای توسعه مهارت های حرکتی خوب، درک بصری و هماهنگی دست و چشم است.

ویژگی های بازی House Cleaning Tidy & Clean up - مرتب و تمیز کردن خانه:
 • تمیز کردن ساده خانه سرگرم کننده است
 • اتاق را انتخاب کنید
 • تمیزی و درخشش تمام کاشی ها
 • استفاده از اسفنج
 • تمام اشیا را در جای خود قرار دهید
 • پاک کردن پنجره و آب دادن به گیاهان
 • میز را پاک کرده و تمام گرد و غبار را بردارید
 • از جارو برقی استفاده کنید
 • لباس بپوشید و تمام لباس های کثیف را بشویید
 • آشپزخانه خیلی خراب و کثیف است
 • ساده و بصری فقط چند دستور برای استفاده
 • کار کردن مهارت های حرکتی کودک
 • مهارت های حل مسئله و هماهنگی دست و چشم
 • کمک به یادگیری الهام بخش خلاقیت و تخیل کودک

The description of House Cleaning Tidy & Clean up

Does your kid love educational games and want to clean up the house ?
If your child want to tidy up the room you have found the right educational game !
Let's go to tidy up the house !
Help the girl to clean up these messy rooms !
This job is so much fun ! Let's be the best housewife of the city !

This housewife needs your help ! Choose among a lot of rooms and let the fun begin!
Complete all the levels and get the floors to shine !
Play the role of a cleaning lady, there are lot of different activities !
Can you help this cleaning woman ?

This app is a challenging and fun way to develop fine motor skills, visual perception and hand-eye coordination
in the world of housecleaning.

House Cleaning Tidy & Clean up is simple and fun :
* Open the game and choose the room
* clean and shine all the bathroom tiles
* use the sponge, the bathtub and the washbasin are so dirty !
* remove the limescale from toilet
* clean the floor perfectly
* the bedroom is so messy !
* put in their place all the objects
* clean the window and water the plants
* wipe the table and remove all the dust
* use the vacuum cleaner over the floor
* do the laundry and wash all the dirty clothes
* hanging washed clothes to dry and iron the clothes
* the kitchen is so messy and dirty !
* put all the dishes in the kitchen sink
* wash all the dishes, forks, spoons, knives, glasses and dry well
* clean the kitchen area and the table

Today the cleaning lady is very busy, and she has many things to do.
Can you help this adorable woman in this adorable game ?
If your toddler loves to play with cleaning house games this is the best game for your child.

Clean Up - Cleaning House games is a must have app for kids. Features:
-game for toddlers and kids from ages 2-13 years old, suitable for the whole family
-Optimized for tablets (Sony , Samsung, Kindle)
-entertaining and educational game
-easy to use for children and preschoolers, babies, little boys and little girls
-simple and intuitive : just a few commands to use
-exercise your toddler fine motor skills
-Promotes problem-solving skills and hand-eye coordination
-a lot of different cleaning games and activities that toddlers can learn
-fun way for kids to learn how to make their bedroom neat and clean
-Pick all the things and put them at right place
-Clean the dirty window and the dusty table
-Kids will be inspired to clean their room
-Mop the floor, wash dishes and do other house chores !
-make the bathroom, kitchen, bedroom and laundry room shine again !
-take care of dirty clothes: do laundry and iron the clothes

Help your kids to learn and inspire your toddler's creativity and imagination in this cleaning game !
Play with the best clean up game for kids, become the best household in the world!
The kids need your help in this house ! Run the coolest home in the city !

Have fun with BATOKI ! Best Apps for TOddlers and KIds

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»