• فارسی
  • English

توضیحات انفجار ماریال بوریتو

 بهترین مسابقه را برای بزرگترین انفجار پیدا کنید. گربه های مزاحم را متوقف کنید، بسیاری از معماها را حل کنید و از قدرت دهنده ها استفاده کنید.
دانلود بازی: