• فارسی
  • English

توضیحات زندگی دوچرخه سواری

آیا می توانید چرخ دستی خود را در حالی که به شیوه ای شیک از خودروها و عابران پیاده در خیابان دوری می کنید، ادامه دهید؟ به زندگی دوچرخه بپیوندید و ماهرترین سوارکاری شوید که جهان تا به حال می شناسد!
تغییرات نسخه 1.2.1:
رفع اشکال و بهبود عملکرد.

The description of Bike Life!

Can you keep your wheelie going while stylishly avoiding cars and pedestrians in the street? Join the bike life and become the most skilled rider the world will ever know!