• فارسی
  • English

توضیحات شبیه ساز سلاح

زمان آن رسیده تا کار با اسلحه های گرم را یاد بگیرید. استفاده از موبایل خود به عنوان تفنگ و شلیک به صورت کاملا طبیعی. در دست گرفتن تفنگ های دنیای واقعی و شنیدن صدای شلیک آنها از طریق موبایل خود.
مسلح کردن، جاگزاری خشاب، گشتن بر روی ضامن، استفاده از چراغ و تمامی کارهایی که می توانید با تفنگ انجام دهید را تجربه کنید.

The description of Weapons Simulator

Do you like playing of war, but not find a stick to make a toy gun? Forget it! This is the last century! Its time for the modern games. Look at the warrior with the friends in a completely new way with the phone and Weapons Simulator app. The most incredible weaponry like in fantastic movies is In the hands. The virtual weapons in the virtual world are cool. Shoot from virtual weapons as if it were in the real. Realistic sounds and effects will make the game exciting adding emotions. Download and install the Weapons Simulator app. Choose weapons and play with the friends. Connect the virtual and real worlds.

Please note. The Weapons Simulator app is the joke created for fun and games. The app is not a real weapon and cant harm others.

برنامه های دیگر توسعه دهنده

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید   بیشتر»