• فارسی
  • English

توضیحات بلوک جم

این بازی شما را هوشمندتر می کند.
بازی در فضای شطرنجی 10*10 است. در این فضا شما بلاک ها را گرفته و به داخل فضای شطرنجی موجود می کشید و هنگامی که یک خط افقی یا عمودی به وجود آوردید آن خط را حذف می کنید.

مراقب باشید هنگامی که هیچ فضایی برای گذاشتن بلاک وجود نداشته باشد بازی تمام می شود.

امیدواریم از این بازی لذت ببرید.
تغییرات نسخه 21.0906.00:
21.0906.00 به روز رسانی توجه:
رفع اشکال و بهبود عملکرد
لذت ببرید و لذت ببرید!

The description of Block Jam!

Marvelous "Block Jam!" makes you smarter!
It is an attractive 10X10 game with a simple yet special gameplay.
Also, Get a fully effective training on logical thinking.
You can play anytime and anywhere!
We really hope you enjoy it!
HOW TO PLAY
• Drag the given blocks and drop into the grid space.
• Remove the blocks by making a full line horizontally or vertically.
• Beware! The game will be ended when you don't have enough space to put a given block into the grid.
• Don't worry! No time limits! No color match!
FEATURES
• Easy to learn and play
• Two Themes: Black & White
NOTES
• Support both phones and tablets.
• This app contains banner and interstitial ads.
• This app sells in-app products like Adfree.
SUPPORTS
• E-mail: contact@bitmango.com
• Facebook, BitMango: https://www.facebook.com/BitMangoGames
• Facebook, Block Jam!: https://www.facebook.com/pages/Block-Jam/1548408272105506
• Twitter: https://twitter.com/Bitmango_Games
• YouTube: http://www.youtube.com/user/BitmangoGames
• Terms of Service: https://www.facebook.com/notes/bitmango/terms-of-service/642221132481482
• Privacy Policy: https://www.facebook.com/notes/bitmango/privacy-policy/623865684317027
Contact us if you have any questions, ideas for improvements or experience any bugs when playing the game: contact@bitmango.com
Your feedback will be used in future updates.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»