• فارسی
  • English

توضیحات دونده آکروبات

انگشت خود را بکشید تا شخصیت خود را به موقعیت های مختلف منتقل کنید! آیا می توانید موانع ورودی را برطرف کنید؟
تغییرات نسخه 1.8.2:
- تمیز کردن خاک، آبیاری گیاهان

The description of Flex Run 3D

Slide your finger to move your character into different positions! Can you fit through the incoming obstacles?