• فارسی
  • English

توضیحات کلمات عکس

اگر بازی های امتحان مغز را دوست دارید این بازی سرگرم کننده را تست کنید، که در آن کلمه هدف پیدا کردن کلمات با تصویر نشان داده شده مناسب است.
توجه داشته باشید که کلمات نشان داده شده، فارسی نیستند.
هر تصویر به سه کلمه مربوط است که می توانید تمام حروف یک کلمه را به صورت تصادفی یا با تنظیم مجدد آنها درست حل کنید.
دارای 700 سطوح مختلف
یک بازی بسیار اعتیاد آور مغز که شما را برای ساعت ها سرگرم می کند.
تغییرات نسخه 2.29:
سلام به طرفداران PicWords!
در اینجا یک به روز رسانی جدید برای بهبود تجربه بازی شما وجود دارد!
ما همچنین کلمات بهبود یافته را به تصاویر اضافه کرده ایم.
خوش بگذره!

The description of PicWords™

If you like brain games, you will love PicWords™ - it's a fun word game in which your goal is to find words that fit to the shown picture.

Every picture has three words associated to it. You get all letters of a word in random order and have to rearrange them to the correct solution.

700+ levels and more are coming! Can you solve them all?

Translated in 22 languages: English, Bulgarian, Czech, Danish, German, Greek, Indonesian, Finnish, French, Hungarian, Italian, Lithuanian, Netherlands, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Spanish, Swedish and Turkish!

PicWords™ is a very addictive brain game that will catch you for hours!

Try it out, you will love it!