• فارسی
  • English

توضیحات جنگجو قدرتمند 2

مبارزه به سبک خود و رویارویی با مبارزان افسانه ای.
جمع آوری قدرت برای جنگجوی اژدهای خود و سفارشی کردن آن برای باز کردن تحولات فوق العاده در سطح قدرت.
  • آموزش جنگجو اژدهای خود
  • سیستم مبارزه سریع
  • حرکتات فراوان برای باز کردن و استاد شدن
  • تحولات جدید برای باز کردن
  • استفاده از انرژی خود به روش های متعدد
دانلود بازی: