• فارسی
  • English

توضیحات آن پارک

شما باید از طریق خطوط ترافیکی با استفاده از مهارت های خود رد شوید. شما در لحظات رانندگی می کنید، اما بعد یک ساعت تسلط خواهید یافت. زمان ترافیک درست است، سریعتر رانندگی کنید. این بازی است که در آن بزرگراه و مهارت شما محدودیتی ندارد.
تغییرات نسخه 1.5:
اصلاحات کوچک
با تشکر از شما برای بازی

The description of Park It!

Test the limits of speed and timing in this FAST - PACED, one-touch ARCADE game!

Traffic streams down the highway, racing towards:

- RINGS of TRAINS...
- CIRCLING a parking lot...
- at different SPEEDS!

And you have to send lines of traffic through this MOBILE MAZE using timing SKILL you never knew you had.

You’ll catch the drift in moments, but play for hour after hour gaining mastery. Time the traffic just right, drive faster and faster: this is a game where the highway and your skill have no limits!

- FUN at round one...
- FUN when the traffic gets faster...
- dozens of addictive levels, tricks & surprises keep this game FUN all the way through!

Crazy TENSE and strangely RELAXING— Park it! gets you IN the ZONE from first gear, and keeps you there for hours.

Give your BRAIN what it WANTS: Play Park It NOW!