• فارسی
  • English

توضیحات پاپ ها را وصل کن

این بازی پازل در مورد اتصال پاپ و تعداد زیادی حباب آرامش بخش است.
انگشت خود را روی حباب ها حرکت دهید و آنها را به هم متصل کنید تا اعداد بیشتری ادغام شوند. این بازی پر از شگفتی و سرگرمی بی پایان است.
تغییرات نسخه 1.39.1:
پیشرفت ها با تشکر از شما برای بازی!

The description of Connect the Pops!

Beautifully challenging puzzle game about connecting the pops, the higher the number of the bubble, the better! More relaxing than yoga, addictive and super fun!

Check out this beautifully colorful puzzle game. Move your finger over the bubbles and connect them so they merge into higher numbers. This game is full of surprises and endless fun. Compare your highscore and level with your friends, can you reach the top? Oh yeah, it is a lot harder than it looks!