• فارسی
  • English

توضیحات مسابقات پازل ها

پازل های خوب قدیمی با کبریت را دوباره بازی کنید. آنها قرن هاست که ذهن کنجکاوها را آزار می دهند. قوانین ساده است: شما یک شکل را روی صفحه مشاهده می کنید که از چندین مسابقه تشکیل شده است، حذف یا اضافه کنید! شکل کامل است.

برخی از مشکلات به طرز شگفت آوری آسان خواهند بود و برخی از آنها به یک راه حل زیبا نیاز دارند. بیشتر سطوح را می توان به طرق مختلف تکمیل کرد، راه حل های متفاوت از پیشنهادهای نیز پذیرفته می شود.
تغییرات نسخه 2.0.9:
رفع اشکالات جزئی

The description of Puzzles with Matches

Good old puzzles with matches

They have been vexing the minds of the curious for centuries. The rules are simple: you see a figure on the screen made up of several matches, but it’s not perfect. Move, remove or add matches… and voila! The figure is complete (don’t leave unused matches though).

Some problems will be surprisingly easy, and some will require an elegant solution. Most levels can be completed in a number of ways (solutions different from suggested ones are also accepted).
Hints can be accessed by clicking the “Solution” button in the menu.

We hope you will enjoy the puzzles just as we enjoyed creating them for the game.

Good luck!