• فارسی
  • English

توضیحات مسابقه دوچرخه سواری - بازی های دوچرخه

سوار دوچرخه شوید و ترفندهای دیدنی را در مکان های نفس گیر سراسر جهان درست مانند یک دوچرخه سوار واقعی انجام دهید. این یک بازی مهارتی است که برای درک آن به چند عمل نیاز دارد، اما مهارت آن یک عمر طول می کشد. این بازی فقط برای عاشقان شیرین کاری طراحی شده است که در این بازی شما شیرین کاری های بی باکانه ای را در هوا روی آب انجام خواهید داد.

سوار دوچرخه فوق العاده در مسیرهای خارج از جاده شوید و با چرخ های دوچرخه دیوانه از کوه ها بالا بروید و ترفندها و شیرین کاری های مختلف را با پرش همراه با حلقه های 360 و 180 روی رمپ های خاکی انجام دهید. زمان آن رسیده که خود را به عنوان بهترین بدلکار دوچرخه ثابت کنید. این مسابقه محدودیت سوخت و بنزین ندارد، اما زمان برای جمع آوری چک پوینت ها در میدان مسابقه محدود است، بنابراین با سرعت هر چه بیشتر به نقاط بازرسی برسید تا در مسابقه دوچرخه سواری برنده شوید.

The description of BMX Bike Racing: Bicycle Games

Become a BMX rider and accomplish spectacular tricks in breathtaking places all over the world. Just like in real BMX or finger BMX, BMX Stunts Racer - Freestyle Racing is a game of skill that takings a few actions to realize but a lifetime to master. This game is designed just for the Jumping Mega Ramp stunts lovers in this game you will perform fearless stunts in the air upon the water. Dead racing in this bmx boy game is a thief who grabbing money from someone and wants to escape help him to escape. Your pumped bmx is ready for stunts in vmx racing. You will feel the skater adventures and extreme stunts in this cycling game try to escape like a rabbit from this situation. Explore Cycle Stunt Racing Tricks With BMX. Ride the super bicycle on off road tracks and climb mountains with crazy cycle wheels. Perform various BMX tricks and stunts by doing jump along with 360 and 180 loops on dirt ramps. It’s time to prove yourself as the best BMX stunt rider. This race has no fuel and gas restriction but the time is limited to collect check points in the racing arena so paddle fast with your amazing BMX cycle as fast as possible and reach at checkpoints to win the cycle race. Ride cycle by following the direction arrows to reach at destination before the time is over. Prove yourself to be the best among best in the world of BMX stunts dash 2023 In this scooter bmx freestyle game try for the touch grind skate different types of stunts will face and many different obstacles also will stop you to escape. Different levels and stunts design in this game use nitro to reach the final position in the given time you can customize your bmx from selection area many different designs and character textures are available for you to choose. KEY FEATURES: - Jumping Mega Ramp - Stunt Racing Tricks - BMX Billboard racing is a passion - Pedal your bmx for extreme riding - Pick the nitro for boost up - Use your speed as per need - Control your bmx for complete the level easily

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی ورزشی جدید بیشتر»