• فارسی
  • English

توضیحات آجر ساز

به سمت چپ و راست بلغزانید تا آجرهای ممکن را جمع کنید. مسیر خود را بسازید، از موانع اجتناب کنید، از یک چالش پایان بخش شگفت آور لذت ببرید.
تغییرات نسخه 1.60:
بهبود سطح و رفع اشکالات

The description of Brick Builder!

Slide left and right to collect as many bricks as possible!
Build your path, avoid obstacles, enjoy a surprising level end challenge!