• فارسی
  • English

توضیحات استاد غارت

استاد غارت؛ یک بازی نقش آفرینی فوق العاده.
  • دنیای هرج و مرج که در غارت بر آن حکم فرماست.
  • حمله و غارت سایر بازیکنان سراسر جهان برای به دست آوردن غنیمت و پیروزی.
  • به هیچ وجه نگهبانان خود را کم نکنید! دشمنان ممکن است بازگشته به تلافی کنند.
  • در محیط های مختلف، گشت و گذار و آیتم های ویژه ای که وجود دارند را بیابید.
  • پیوستن به گروه ها و دفاع از یکدیگر در دنیای وحشی
  • امکان بازی به صورت تک به تک، گروهی یا مبارزه برای رئیس دنیا

The description of The Master Of Plunder(M.O.P)

facebook : https://www.facebook.com/TheMasterofPlunder.universe

▶ Chaotic world where plunder rules
- Raid and plunder global players to gain trophy and victory
- Never lower your guard! The enemies might get back to you using Revenge system

▶ Go on a Patrol and Discover Treasures
- Get special items obtainable only through Patrols
- Lay back and receive items when Patrols are completed automatically!

▶ Action RPG that anybody can enjoy
- Auto growth system will make your heroes stronger by themselves
- "The Master of Plunder" is the best RPG with high-quality actions!

▶ In unity, there is strenth
- Join a Guild and they will be protect your back in this cruel world
- Play and enjoy various game modes such as real time PVP / World Boss / Guild Plunder

▶ Play World Boss Raid with other players
- Cooperate with others to fight against the most evil World Boss!
- Raid the enemy of the world and the trophy and honor is yours!

Access permission for game use
----------------------------------------------------------------------------
It is used for using internet access in game.
- ACCESS_NETWORK_STATE
- ACCESS_WIFI_STATE

It is used for download game resource data and patch.
- WRITE_EXTERNAL_STORAGE
- READ_EXTERNAL_STORAGE

- It is used for Google interworking and guest login.
- GET_ACCOUNTS
- It is used for vibate in game.
- VIBRATE

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی نقش آفرینی جدید بیشتر»