• فارسی
  • English

توضیحات حریف له کن

حریفان خود را له کنید تا راه خود را برای پیروزی باز کنید، پاس دهید، بگیرید و برای پیروزی بدوید و شکوه تاچ داون را بدست آورید.
یک متحد را تگ کنید تا با هم بدوید یا توپ را پاس کاری کنید. برنده شدن در بازی هدف شماست.
بدوید، پرتاب کنید و مسلط شوید تا همه را شکست دهید.

The description of Touch Down 3D

Run to the end of the field for the touch down.
Push your opponents to clear your way to victory, Pass, Catch and run for the win, and get a touchdown glory!
Tag an ally to run together or pass the ball. Winning the game is your goal, so kick and throw it hard and accurately to be on top!
Have a huddle and choose to fight your way with muscles or play smart tactics with your allies!
Touch down 3d is a game changer in football games!
Run, throw and dominate to Beat them all!

To opt out of CrazyLabs sales of personal information as a California resident, please visit our Privacy Policy: https://crazylabs.com/app

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»