• فارسی
  • English

توضیحات فانتزی قرون وسطی

اگر بازی های فانتزی قرون وسطی با قصه گویی همهجانبه را دوست دارید، این مجموعه بازی های مبتنی بر متن برای شما مناسب است.
در جستجوی شکوه و غرور بازی کنید، اما به زودی خود را در دنیای توطئه های مرگبار جهان میبنید. بعدها داستان ادامه می یابد و بهتر می آموزید که به عنوان یک بازیکن نقش همه جانبه ای داشته باشید.
انتخاب های شما این داستان را تغییر می دهد.
تغییرات نسخه 18.6:
رفع اشکال جزئی

The description of Medieval Fantasy RPG (Choices Game)

If you like medieval fantasy with immersive storytelling, then this is THE series of text-based games for you! You start off playing a wizard in search of glory and loot, but soon find yourself pulled into a world of deadly conspiracy and parallel universes. Later, the story continues as you switch to playing a succubus (demon), and then a rogue. You better learn to be a versatile role player.

It's like a series of your favorite fantasy novels, but gamified to be even more awesome!

Your choices change the story and alter survival stats you need to make it to the end of each heart-pounding adventure.

This package of text-based games includes the entire Wizard's Choice series (6 large adventures), Demon's Choice (2 chapters so far), and all of the Rogue's Choice series (9 chapters so far). Although you can find these stories elsewhere by Delight Games, this package was created specifically to deliver the Ring City Universe of stories, enhanced with new features including achievement/point progress tracking. Also, this package has been designed to be a free game where you refresh your virtual currency with your achievements and through rewarded videos. This is the ultimate package of Delight Games interactive fiction for you medieval fantasy fans.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی نقش آفرینی جدید بیشتر»