• فارسی
  • English

توضیحات پازل شکلک

یک بازی تخیلی جدید که در آن باید جفت را به هم متصل کنید. فکر کنید و ایده هر پازل را پیدا کنید. کافیست یکی یکی روی عناصر ستون های مختلف ضربه بزنید تا آنها را با یک خط متصل کنید. یا برای کشیدن خط و کشیدن عناصر از ستون های مختلف بکشید. اگر تمام عناصر را به درستی وصل کنید، سطح را رد می کنید. سخت تر از آنچه فکر می کنید.
تغییرات نسخه 5.4:
بهبود بازی و رفع اشکال

The description of Emoji Puzzle!

New unique puzzle game with Emoji!

A new imagination game in which you need to connect pairs of emotions by associations. Think and find the idea of each puzzle. Just tap one by one on the elements from different columns to connect them with a line. Or drag to draw a line and connect elements from different columns. If you correctly connect all the elements, you pass the level. Harder than you think!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»