• فارسی
  • English

توضیحات ادغام پازل

سه تا با همان شماره را کنار یکدیگر قرار دهید تا آنها را به صورت افقی، عمودی یا هر دو را ادغام کنید. شما می توانید قبل از قرار دادن آنها را تکان دهید.
این بازی زمانی پایان خواهد یافت که هیچ جایی برای قرار دادن تاس در پایین وجود نداشته باشد.

این بازی رایگان، بدون محدودیت زمانی و آسان برای بازی، سخت به استادی است.

The description of Dicedom - Merge Puzzle

How to play:
Place three dices with the same number next to each other to merge them in horizontally, vertically, or both. You can rotate dices before placing them too!
The game will be over when the board is no place for putting the dices at the bottom!

Features:
Total free game!
No time limit!
Easy to play,hard to master!