• فارسی
  • English

توضیحات چکش

این برنامه ساده شبیه سازی چکش واقعی است. از آن برای تعمیر یا شکستن چیزی استفاده کنید.
تغییرات نسخه 2.6:
پیشرفت های کمی

The description of Hammer

This simple app simulates real hammer. Use it to repair or break something!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»