• فارسی
  • English

توضیحات فندک

استفاده از فندک برای داشتن آتش یا روشنایی!
اپلیکیشنی ساده با هفت فندک رنگارنگ مختلف.
تغییرات نسخه 2.6:
پیشرفت های کمی

The description of Lighter

Use lighter to get fire or light! This simple app contains seven different colored lighters.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»