• فارسی
  • English

توضیحات محافظت از قلعه 2

بازی دفاع از برح با بیش از 10 میلیون بازیکن در سراسر دنیا و مناطق جنگی جدید.
سال ها پیش، جنگ سرزمین انسان ها، بیش از یک دهه به طول انجامید. تنها با کمک قهرمانان قدرتمند، سحر و جادوی باستان و استراتژی حیله گرانه رهبران بزرگ، انسان قادر به دفاع از خود و دفع یورش اورک ها بود. صلح در گرفت، اما نه برای همیشه. پیشاهنگی گزارش داده که قدرت شیطان در کنارهای پادشاهی در حال افزایش است. اورک ها منطقه وسیعی از بیابان ها را در نبردی اشغال کردند. محلی در همین بیابان، شیطان دروازه ای را به قلمرو جهنمی باز کرده و ارتش غیر قابل توصیف و خوفناکی گردآوری نموده است.

قهرمانانان بزرگ هر جایی که شما باشید، آنجا حضور دارند. ملکه شما را احضار کرده است! حال زمان دفاع از قلمرو است قبل از اینکه شیاطین تشنه به خون آن را برای همیشه از ما بگیرند. به ما در جنگ علیه شیطان بپیوندید.
برای بازی کردن نیازی به اینترنت ندارید.

ویژگی های بازی Castle Defense 2 - محافظت از قلعه 2:
  • سبکی جدید از قلعه ها، قلعه های شناور، دژهای مستحکم، آزمایشگاه های کمیاگری و برج های جادویی دیگر
  • کمان داران، جنگلی های قدرتمند و بسیاری قهرمان دیگر با مهارت های ویژه، از قهرمانان برای دفاع از قلعه کمک بگیرید، قلعه برای محافظت کافی نخواهید بود.
  • امکان بهبود قابلیت ها در راهی که انتخاب می کنید.
  • حیوانات جادویی در کنار شما خواهند جنگید و راه پیروزی را برایتان هموار خواهند کرد.
  • غول ها و کاراکترهای فوق العاده قوی که تشنه و گرسنه خون و گوشت انسان ها هستند.
  • دارای چهار مُد مختلف بازی که امکان بازی در مقابل شخص دیگری را فراهم می کند.

The description of Castle Defense 2

A new era of war has arrived. The sequel to the original tower defense game with over 10,000,000 players worldwide: Castle Defense 2. 
Summary
Years ago, the kingdoms of man were put to the test in a war that lasted decades. Only with the aid of powerful heroes, ancient magic, and the cunning strategy of great leaders, was mankind able to defend itself and repel the orcish onslaught.Peace ensued, but not forever. Scouts reports that demon power is rising at the edge of our Kingdom. The orcs have seized vast wilderness that was once our hunting grounds. Somewhere in the wilderness,the evil ones have opened a portal to the nether-realm, and are amassing armies of unspeakable horrors.
Great heroes, wherever you are. Your empress has summoned you! Now is the time to defend our realm before it's lost to bloodthirsty demons forever. Join us in our war against evil.
A new era of war has arrived. Tower defense masterpiece--Castle Defense 2--is sweeping the tower defense world. By combining traditional tower defense game play with RPG elements and all new Battle Pets, Castle Defense 2 has created a fusion of strategies and a whole new kind of tower defense experience.
Resist waves of enemies by combining strategic placement of defense towers as well as utilizing the skills of powerful heroes. Noble knights, magic wizards, dragon riders and more are all at your command.  
Game Features
?NEW TYPES OF TOWERS?
? Floating Fortress, Super Fort, Steam Plant, Alchemist's Laboratory, and more magical towers!
?HEROES?
? Berserker from the Volcano, A Mysterious Female Assassin, The Mage of the Woods. Each with unique equipment and particular skills. You command the heroes to help defend where towers aren't enough.
?ABILITIES?
? Upgrade talents along the path you choose, adding a unique blend of RPG strategy to the game.
?BATTLE PETS?
? Fight alongside your heroes in the long war ahead, your magical Battle Pets can be the difference between victory or defeat!
?DIABOLICAL BOSSES?
? Giant and Horrific Golem, The Evil Warlock who can rip the fabric of space-time,The Wurm with an ancient hunger, and spritely hidden goblins!
?TO BATTLE?
? Choose wisely, place your towers strategically or be overrun the enemy!
[Campaign Mode] : Fight your way page by page through your own story
[Endless Mod] : Face wave after wave of monsters. Defeat is inevitable, but how long can you last?
[Expedition Mode] : 15 new stages, each different than before with new .unexpected challenges!
[Boss Rush] : join players across the world to defeat the World Boss! Participate in the world's largest online battle!
[PVP Arena] : Pit your forces against another player in PVP mode. Battle for glory and honor (and honor points!)
Comprehensive beginners guide makes you a capable leader in no time.
?TIP: This game is hella fun!
?Don't need to be online to play!
Any questions, please feel free to contact us:
Facebook: https://www.facebook.com/CastleDefense2
Email: castledefense2@gmail.com

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی استراتژی جدید بیشتر»