• فارسی
  • English

توضیحات تلنگر دانک

به نظر می رسد آسان است اما این نیست، تلنگر دانک یک بازی بسکتبال تک ضربه ای چالش برانگیز است، که به دقت یک استاد احتیاج دارد.
دانلود بازی: