• فارسی
 • English

توضیحات افتخار فرمانده

بیش از 64 کمپین در 4 میدان جنگی در انتظار شما هستند. 105 ژنرال معروف دنیا در این جنگ با شما شرکت خواهند کرد و بیش از 300 حوض واقعی استراتژی شما را تحت تاثیر قرار خواهند داد.
بازیکن نیاز به استفاده مناسب از امکانات تکنولوژی و دفاع در میدان جنگ دارد، همچنین تخصص هر واحد برای به دست آوردن مزیت است.
مسیر عقب نشینی یا غلبه بر دشمن تغییر بزرگی در موقعیت میدان جنگ خواهد داد. به طور هوشمندانه از نیروی زمینی، دریایی و هوایی برای تسخیر دژ کلیدی اصلی حریفان استفاده کنید.
در عرضه ضروری در جنگ از امکانات نظامی در مرکز ارتقا خواهد یافت.
استخدام افسران دیگر برای تقویت نیرو می باشد و این مهم است که از تخصص هر افسر بهره مند شوید. نیروی زرهی که توسط ژنرال رمل یا نیروی دریایی توسط نیمیث فرمان داده می شود، حداکثر عملکرد را دارند.
بازیکن می تواند هر افسر و سرباز را در میدان نبرد به طور آزادانه مبارزه کند.

ویژگی های بازی Glory of Generals :Pacific HD - افتخار فرمانده:
 • 35 کمپین
 • 105 ژنرال در کلاس جهانی شرکت کردند
 • 146 واحد نظامی موجود است
 • 37 کشور درگیر در جنگ
 • 36 دستورالعمل های تاکتیکی
 • 16 ارتش
 • یش از 300 حیاط واقعی
 • ارتقاء 6 امکان نظامی در مرکز
 • زوم در نقشه
 • ذخیره خودکار
تغییرات نسخه 1.3.14:
با دستگاه صفحه نمایش کامل سازگار شوید

The description of Glory of Generals :Pacific HD

Commander!
Over 64 campaigns in 4 battlefields are waiting for your challenge.
105 world famous generals will participate in this war with you.
Over 300 real and rich terrains will influence your strategies.

Player needs to make adequate use of battlefield terrains and defense facilities as well as expertise of each unit to win advantage.
Cutting retreat route or encircling enemy will bring great change to battlefield situation.
How to smartly deploy land, naval and air force to seize opponent's key strongholds is a question lingering in player's mind.

Accumulation of Medals achieved through battles guides your way from soldier to marshal.
Upgrade of military facilities in the headquarters will offer essential supply in the war.
Recruit other officers to strengthen force. It's important to take advantage of each officer's expertise.
Armoured troop commanded by General Rommel or naval troop by Nimitz will have maximum performance.

Player can instruct any officer and his troop in battlefield to battle freely.

3 levels of tutorial can ensure your quick learning of game basics.


##Feature##

-Campaign Mode-
Pacific War
Axis Powers(1941.7 - 1945.1)
Allied Forces(1942.5 - 1945.10)

Far Eastern War
Axis Powers(1937.7 - 1941.12)
Allied Forces(1937.8- 1945.8)

Korean War
WTO(1950.1 - 1953.1)
NATO(1950.1 - 1953.4)

Middle East War
WTO(1955.7 - ???)
NATO(1955.9 - ???)

-35 Legion Mode campaigns
-105 world class generals participated
-146 military units available
-37 countries involved in the war
-36 tactical instructions
-16 military ranks, 4 general assistants.
-Over 300 real terrains.
-Upgrade 6 military facilities in the headquarters
-Map Zoom In/Out
-Auto save function
...

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی استراتژی جدید بیشتر»