• فارسی
  • English

توضیحات تست من را پنهان کنید

نه می خواهم آن را از او پنهان کنم. مکانی امن برای پنهان کردن نتیجه آزمون از مادر پیدا کنید.

The description of Hide My Test!

NO! Gonna hide it from her!


Find a safe place to HIDE the test result from mom!
Maybe hide it in the toilet? or the bathtub!
Come on and hide your test from mom!

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»