• فارسی
  • English

توضیحات چشمان - تردد

جستجو در خانه قدیمی رها شده و جمع آوری اشیاء با ارزش. مراقب باشید شایعاتی وجود دارد که یک شبح بسیار ترسناک در ساختمان است.
تغییرات نسخه 6.1.53:
* کتابخانه ها به روز شد
* رفع اشکالات جزئی

The description of Eyes - The Haunt

Search an old, abandoned house and collect any valuables but be careful - there are rumors of a ghost haunting the building. Experience fear and deep horrifying atmosphere.