• فارسی
  • English

توضیحات فراز از آلکاتراز

هیچ کسی تا به حال زنده از آنجا خارج نشده تا داستان های آنجا را بازگو کند...
بازی فرار از آلکاتراز، شما را در داستانی مهیج و معمایی قرار می دهد. در طی این داستان باید سعی کنید تا با به کارگیری ابزارهای مورد نیاز، به هدف نهایی خود یعنی فرار از زندان دست یابید. آیا نقشه ای برای این کار کشیده اید؟ آیا زندانبان ها را در نظر گرفته اید؟ فرار از آلکاتراز کار واقعا دشواری خواهد بود.

ویژگی های بازی Escape Alcatraz - فراز از آلکاتراز:
  • شمال بیش از 50 معماهای هوشمندانه
  • سیستم اشاره ای ترکیبی برای کمک به شما در حل مراحل
  • یافتن ابزارهای پنهان برای فرار از زندان

The description of Escape Alcatraz

No one has ever escaped and lived to tell. At least that's the official story...

Escape Alcatraz, the follow-up to Escape the Titanic delivers the next blockbuster adventure puzzler that puts you at the heart of an amazing true-life escape that remains unsolved to this day. Craft and assemble tools you’ll need, as you plan your high-stakes prison break. Can you devise an escape plan, fool the guards and find the right time to pull the trigger to freedom?

Never a dull moment as you pinch, twist, tap & swipe your way through ingenious room-puzzle challenges.

With nothing to lose, do you have the smarts and tenacity to solve every puzzle and make it off The Rock! ....Good luck!

• 50+ clever puzzles - unlike anything you’ve ever seen.
• Integrated Hint System, if you need a little help.
• Find hidden tools to aid in your escape.
• Hints and Answers available as IAP

Escape Alcatraz is a FREE-TO-TRY app. You can play the first chapter for free, if you want to unlock the epic FULL version, there is a one-time fee to purchase, plus a FREE option unlock the FULL version, too.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»