• فارسی
  • English

توضیحات شبیه ساز مادر - زندگی شاد

این بازی مادر دارای کنترل های منحصر به فرد با شبیه ساز خانواده است، که شما را شگفت زده می کند. به بازی شبیه ساز مادر - زندگی شاد خوش آمدید. در بازی وظیفه شما این است که خانه رویایی خود را مانند مادر در زندگی واقعی مدیریت کنید. بابا مدیر دفتر جدید این شبیه ساز خانواده شده، مامان نقش زندگی واقعی یک همسر مجازی را بازی می کند که آماده مراقبت از بچه ها است. به عنوان یک مادر مجازی، وظیفه شماست که تمام خواسته های خانواده را برآورده کنید.
تغییرات نسخه 1.3.0:
برخی از اشکالات را رفع کرد.

The description of Mother Simulator: Happy Life

Mom simulator is here for his lover with a new story about babysitting games. This family simulator knows that you are missing babysitting games. Don't worry, these mom games have unique controls with a family simulator which will amaze you. Welcome to Mother Simulator: Mom Real Life with babysitting games. Mother simulator with babysitting games has fun with mom in real life. Your duty is to manage your dream home like mom in real life with virtual family simulator games. Daddy is the manager of the new office in this family simulator. Mom plays the real life role of a virtual wife getting ready to take care of kids daddy. As a virtual mom it's your duty to fulfil all wishes of her kids' daddy in mother simulator. Show yourself as a real life mom in a mother simulator with daddy. Mom simulator is a boss of a dream home in babysitting games like real life. These babysitting games are a family simulator of virtual daddy. So daddy decided to take care of the mom in the mother simulator in real life. You need to take care of his baby in this family simulator of babysitting games. The daddy of kids is happy with this family simulator because mom has given a reality to their dream home. Fantasy mommy Makes some yummy food for her baby and his daddy in this family simulator. If you play all levels of mother simulator with babysitting games it will be amazing. Mom also takes care of the animals in the mother simulator. Mom simulator in babysitting games goes to the kitchen and takes milk for the cat. After some time in the family simulator, the mom goes to the garden and gives milk to the cat. This is one of the amazing family simulator you will never find in the store any other babysitting games. Daddy drives a car and goes to the supermarket to shop in this family simulator of babysitting games. Daddy purchased some toys with this mother simulator of babysitting games. As a virtual mom who takes care of the babies in a family simulator. Your baby is weeping so go and check in this family simulator. Mom simulator as a real life feels it will be hungry. So mom goes to the kitchen in this family simulator games and takes milk for his baby. Your kids are dirty in babysitting games of mother simulator. So your duty is to wash her baby in this family simulator. Mother simulator lovers want to play the best babysitting games of real life. You know the mother simulator has more adventure than other babysitting games. Mommy in this babysitting games of the family simulator is sure. That you have never seen in your real life like this family simulator babysitting games. Mother Simulator gives a realistic experience of mom in these babysitting games how to take care of kids. This Family simulator has amazing animation of daddy in babysitting games. Daddy goes to the market and also does his purchasing. Kids are waiting for breakfast in the babysitting games of this family simulator. As a real life Mother simulator it is your duty to create breakfast. Go to the kitchen and make eggs in the mother simulator of babysitting games. What are you waiting for? Play a mother simulator to become the best mom of babysitting games! Mother Simulator is sure that you have never seen this unique and amazing story of daddy in your real life. Mother Simulator: Mom Real Life in dream home Features: Babysitting games with daddy game have addictive graphics and animation Activities like wife and mom to take care of herself in real life Monitor your baby growth with daddy like in mother simulator Babysitting have a variety of tasks and Challenges to experience mom All experience of having a baby and being a mom with babysitting games Real life of Mom simulator in dream home What are you waiting for to download this real life mom simulator with a dream home. Play and explore the real life of daddy in a dream home. Also enjoy daddy real life in a dream home with a mom simulator.

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»