• فارسی
  • English

توضیحات مبارزات برزیلی

 آماده باشید تا جنگنجوی حرفه ای خود را انتخاب کنید و تبدیل به یکی از مبارزان فوق العاده ماهر شوید. مبارزه با دیگران برای پیروزی در مسابقات است.
هر مبارزه ترکیبی از عناصر رقص، آکروباتیک و موسیقی را دارد. این مانور سریع و پیچیده ای است که با استفاده از قدرت، سرعت در انواع مختلف لگد زدن، چرخش و تکنیک ها شناخته شده ساخته شده است.
با انجام حرکات مختلف هنر رزمی و ضربه زدن به بدن رقیب خریفان را شکست دهید.
مکان ها و جنگجویان مختلف را برای مبارزه انتخاب نمایید و از مبارزه لذت ببرید.
چهار حالت مختلف بازی را انتخاب کنید: حالت تکی که در آن باید سه مبارزه با یک حریف را برای موفقیت انجام دهید. حالت زنده ماندن جایی که هدف اصلی زنده ماندن است. حالت مبارزه با دشمنان مختلف یک به یک و حالت آموزش جایی که می توانید مهارت ها و توانایی های خود را بررسی کنید.

ویژگی های بازی Capoeira Sports Fighting 3D - مبارزات برزیلی:
  • طیف گسترده ای از رقبا
  • مکان های نبرد جالب
  • جو هیجان انگیز
  • گرافیک سه بعدی شگفت انگیز

The description of Capoeira Sports Fighting 3D

The public is roaring around the ring! Everybody is waiting only for you, so get ready to choose your professional capoeira fighter and rush into the battle! Become one of these super skillful unusual warriors, fight with the other and win the tournament of Capoeira Sports Fighting 3D game!

Capoeira is a Brazilian martial art that combines elements of dance, acrobatics and music. It is known for its quick and complex maneuvers, predominantly using power, speed, and leverage across a wide variety of kicks, spins and techniques! So forget about mercy and sorrow, ‘cause if you don’t want to defeat your rivals, you’d be defeated in disgrace!

Perform various stunts of this beautiful and unusual martial art and kick the spirit out of your rival’s body! Earn points for successfully defeated opponents and power your capoeira fighter up making him/her more dexterous, speedy, stronger and powerful! Unlock different locations and warriors to play for, choose your favorite one and become a real legend of Capoeira Sports Fighting 3D game!

Check four different game modes: single mode, where you should pass three fights with one opponent successfully; survival mode, where your main goal is to survive as long as it even possible fighting with various enemies one by one; training mode, where you can check your skills and abilities; and stair mode, where you should kill every rival in series!

Capoeira Sports Fighting 3D features:
• Ultimate capoeira fighting simulator
• Wide range of interesting rivals and abilities
• Interesting battle locations
• Exciting atmosphere
• Amazing 3D graphics

Dip into the atmosphere of this beautiful capoeira fighting game! Choose your hero and defeat all your rivals improving your skills and just have fun playing Capoeira Sports Fighting 3D game!

Privacy policy: http://valart331.wixsite.com/furygamesteam/single-post/2017/03/27/FURY-GAMES-TEAM-PRIVACY-POLICY

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»