• فارسی
  • English

توضیحات مرتب کردن به صورت سه بعدی

همه آنها را مرتب کرده و انواع توپ های رنگی را در لوله ها مرتب کنید، تا کجا می توانید بروید؟
تغییرات نسخه 1.5.3:
رفع اشکال

The description of Sort It 3D

Gota sort them all!!

Sort all color balls in the tubes,
How far can you go?

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»