• فارسی
  • English

توضیحات نینجای عالی

برای جلوگیری از تله های خطرناک و ربودن سکه های گمراه کننده، از نوارهای مخصوص استفاده کنید.

با عجله از میان گیاهان پیکسل شده و دشمنان شرور، با سرعت جهش کنید و تست های نینجا، ترور، نفوذ، خرابکاری، جاسوسی را کامل کنید تا سرنوشت خود را برآورده کنید.

ویژگی های بازی NinjAwesome - نینجای عالی:
  • قدرتهای عرفانی خود را ارتقا دهید
  • بسیاری از کشنده را جمع کنید
  • استاد 5 نوع ماموریت مخفی شوید
  • در حالت بی پایان مانند ذن رقابت کنید

The description of NinjAwesome

NinjAwesome - the best ninja game ever!

Use skillful swipes to hurdle perilous traps and snatch mischievous bouncing coins!

Rush through the pixellated plants, swiftly slashing wicked enemies, sniping foes with shuriken as you leap!

Complete the tests of the ninja - Assassination, Infiltration, Sabotage, Espionage, and Wandering - to satisfy your destiny!

- Upgrade your mystical Ninja Powers!
- Collect many Deadly Shuriken!
- Master 5 types of Secret Missions!
- Compete in the zen-like Endless Mode!

Download NinjAwesome now to join the ancient and sacred order of the ninja!