• فارسی
  • English

توضیحات خروج توپ

برای حرکت توپ در پیچ و خم ها از مهارت خود استفاده کنید.
  • کنترل با یک انگشت
  • سطوح مختلف دشوار
  • گیم پلی روشن

تغییرات نسخه 109:
+5 مضامین

+1000 سطح جدید!:

The description of Balls Out 3D

Rotate maze to move balls into another maze.
The cooler you are, the more balls you have!

Game features:
- One finger control
- Different difficulty levels
- Bright gameplay
- Сan be kind of addictive.

Good luck!