• فارسی
  • English

توضیحات ثروت دیرینه

در یک بازی به سبک اول شخص، ماموریت های خود را آغاز نمایید. از میان 9 سلاح مختلف(شمشیر، خنجر، چاقو و ...) یکی را انتخاب نموده و بازی را آغاز کنید.
قهرمان شما در میان انبوهی از اسکلت های متحرک قرار دارد و این مهارت های شماست که آن را نجات می دهد.
تغییرات نسخه 3.9.6:
نسخه 3.9.6
- سیاه چال های اسکلت به روز شده
- اضافه شده تعظیم قدیمی
- چندین پیشرفت بازی

نسخه 3.2.7
- بروزرسانی dungeons اول
- چاقوی شکارچی به روز شده است
- فروشگاه سلاح تغییر کرده است
نسخه 2.9.6
- به روز شده سیاه چال ها از
- سنگهای گلمس ،
- شیاطین شاخ ،
- اسکلت رزمندگان ،
- ارواح اسکلت ،
- پادشاه ارواح
- اضافه شده شیلد بزرگ
- Spear Superior اضافه شده است

The description of Old Gold 3D

Doom, Heretic, Duke Nukem, Wolfenstein 3D, if you love first person playing games, then this dungeon sword fighting game with great graphic will bring you back in time to the days of old school rpg and 3d first person shooter games.
You start your quests with one of the weapon like: 1 old broken sword, 2 tomb rocks, 3 dungeon hunter bow, 4 assassin's throwing knives, 5 knight's sword, 6 flicker dagger, 7 raider's mace, 8 heretic's magic staff and 9 spear of doom.
Your hero will be able to journey through deadly 3d labyrinths full of rare items and old treasure chests. Your dungeon hero will engage in battles with awful beasts and hordes of skeleton warriors.
Over the course of the game, improve your combat skill of sword fighting and bow shooting to defeat the army of the evil dead and destroy Undead King once and for all!
This game is for all fans of 3D action games, fps games(first-person shooters), old rpg games, and for all those who like - 3d sword fighting, bow and arrow, find treasure chests, evil dead, dungeon monsters, knights and dragons, epic heroes and army of darkness. If you want to download paid games for free, new action adventure and shooting games for free, just play this one of the top action games 2016.
Walkthrough Gameplay.
Level 1
http://www.youtube.com/watch?v=_3mK4fak4tU
Level 2
http://www.youtube.com/watch?v=oQf_EedbUIU
Level 3
http://www.youtube.com/watch?v=BhsGEEb2Mt4
Level 4
http://www.youtube.com/watch?v=2POUFm225WM
Level 5
http://www.youtube.com/watch?v=fWQ9fHg0two