• فارسی
  • English

توضیحات پرش توپ

تا جایی که می توانید بلوک ها را هدف بگیرید و نابود کنید. سعی کنید توپ های بیشتری به سمت شما برگردد تا بتوانید بلوک های بیشتری را از بین ببرید.

برای به دست آوردن توپ های بیشتر باید هدف خود را به سمت توپ های سفیدی که درون بلوک های اعداد پخش شده اند هدایت کنید، وقتی توپی را شلیک می کنید آن را به دست خواهید آورد و به طور خودکار به تیر بعدی شما می پیوندد.

هرچه تعداد توپ های بیشتری در شلیک شما باشد، تعداد بلوک های بیشتری را می توانید نابود کنید.
تغییرات نسخه 1.0.33:
- رفع اشکال

The description of Ball Bounce

Aim and Destroy as many blocks as you can! try to get more balls to bounce back to you so you have a better shot at destroying more blocks!

To get more balls you have to direct your aim to shoot at the white balls spreaded within the number blocks, when you shoot a ball you will earn it and it will automatically join your next shot!

The more balls in your shot the more number blocks you can destroy!