• فارسی
  • English

توضیحات مار آناکوندای خشمگین

کنترل خزنده عصبانی در یک بازی شبیه سازی آناکوندای غول پیکر. اژدهای شما دارای چندین قدرت مختلف است که می تواند شهر را با آنها نابود کند. قدرت آتش آناکوندا قابلیت سوزاندن یک خانه کامل را دارد.
خوردن حیوانات، آتش زدن مکان های مختلف، ترساندن مردم و ضربه زدن به ماشین ها سرگرمی شما در این بازی خواهد بود.
پلیس های شهر را متوقف کرده و مار خود را پرورش دهید.

ویژگی های بازی Furious Anaconda Dragon Snake City Rampage - مار آناکوندای خشمگین:
  • گرافیک سه بعدی زیبا
  • گیم پلی واقعی مار وحشی
  • خراب کردن شهر، ساختمان ها و خوردن مردم
  • انیمیشن های واقعی
  • افکت های صوتی خیره کننده

The description of Furious Anaconda Dragon Snake City Rampage

Crawling reptile is on rampage in angry anaconda attack simulation 3d game with Furious Anaconda Dragon Snake City Rampage 2018 on tap 2 sim. Furious dragon snake with multi attack powers like fire ball attack and furious fire is creating maximum destruction around the grand city. Rampage through the streets and smash the city to pieces with your super attack power as wild anaconda dragon snake in this 3d destruction simulator game. Take down the city police and town people by controlling of epic monster and evolve it to an unstoppable anaconda snake attack army. Smash buildings with your furious fire, crush houses and big building into pieces and smash anything comes in your sight in anaconda dragon smasher. Escape the police shooters, destroy the military jeeps. You need to show no mercy to the city as anaconda town smasher with anaconda games 2018.

Challenging Anaconda Dragon Snake City Rampage Missions:

Play as an infuriated angry anaconda dragon came from jungle. The city once yours is riddled by strange hidden attacks. People are running fast and scream loudly and wants help from city police so be ready for anaconda dragon snake vs city police destruction battle. Chase and crush invaders that might harm you. Fight for your survival in wild anaconda snake survival game. Waging revenge on humans, creeping insidiously and make them your prey! Hunt humans, animal and police sop forces ruthlessly in anaconda attack game. You need to be a scariest predator that is most hungry monster predator!

Attack with your fast fire and deadly venom throw! Roll down big buildings with the help your giant size in this simulator game. This anaconda snake attack with the power of dragon snake is special treat for the lovers of anaconda games 2018. Start the ultimate anaconda city rampage and crush your enemies with wild anaconda dragon snake city attack. Release your inner monster snake cause ultimate destruction in the modern city. Trample down swing sets! Smash and dent police cars and show them your ultimate powers.

Furious Anaconda Dragon Snake City Rampage Features:

• Fantasy 3D city area with no shortage of prey.
• Anaconda dragon attack & survival gameplay.
• Create destruction, smash buildings & hunt people & kill police shooters.
• Vibrant gameplay with thrilling challenges.
• Realistic animations of ancient wild beast.
• Amazing sound effects & angry anaconda city attack 3d simulator.

Control your deadly anaconda dragon smasher looking to slay its hunting prey in the most merciless way imaginable, so be a anaconda dragon hunter. Slither and crawl your way through the forest while you stalk out your prey as cruel hunter! Download now Furious Anaconda Dragon Snake City Rampage and start destruction of grand city.

Keep enjoy Tap2Sim games.

برنامه های دیگر توسعه دهنده

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید   بیشتر»