• فارسی
  • English

توضیحات مار خشمگین

تبدیل به یک مار پاتون خشن شوید و قربانیان خود را به قتل برسانید. به جنگل های بارانی سرسبز بروید و قربانیان خود را با نیش مار شکار نمایید. در این بازی شبیه ساز سه بعدی جدید شما یک مار فوق العاده سیاه و با دندان های سمی را کنترل می کنید. آناکوندا، کبری و پایتون مارها خطرناک و کشنده هستند، همچنین مامبا سیاه و سفید نیز بسیار خطرناک است.

ویژگی های بازی Furious Snake Simulator 🐍 - مار خشمگین:
  • حملات مرگبار و صحنه حماسی نبرد
  • مأموریت های مختلف شکار مار
  • کشتن و حمله به هدف خود در بازی مار وحشی
  • 4 مار در دسترس را انتخاب کنید
  • محیط زیست شگفت انگیز
  • گرافیک سه بعدی HD
  • زنده ماندن در جنگل وحشی، خوردن و شکار حیوانات
تغییرات نسخه 1.0:
سطح جدیدی اضافه شد
دشمنان جدید
محلی سازی اضافه شد.

The description of Furious Snake Simulator 🐍

Become a vicious python or wild anaconda in angry snake games and slay your victims. Slither through the lush green rainforest and make your prey the victim of your snake bite with angry snake attack 3d. In snake simulator new games free 3d be a giant black mamba snake and attack with poisonous teeth and hunt down jungle predators. Anaconda, cobra and python are known as dangerous and deadly snakes and off course black mamba too. You are playing a realistic wild snake simulator with the blend of angry snake attack 3d. In angry snake games for your ultimate hunting use your razor sharp teeth, swift speed, and hypnotic look to hunt down tasty prey and fight dangerous rainforest and ultimate savanna jungle animals. Join epic battle of survival with this FURIOUS SNAKE SIMULATOR! Ultimate among anaconda games free in forest.

In this hydra snake attack simulator 3d game explore the lush green jungle which is filled with wild, ferocious animals and insects. There are 4 playable wild snakes like deadly anaconda, wild python, angry black mamba and the king of snakes Cobra available to choose from. Experience the thrill of defeating and devouring enemies and critics. Start epic battle and Attack on wild jungle animals cheetah, jaguar, hyena lion, gazelle, elephant etc. Fight against ferocious animals and slither through a massive open world forest environment with wild snake games as hydra snake. Get ready to Stalk and make a deadly snake bite.

You might get into a fight against a mighty giant anaconda or a big cobra in this battle of survival and hunger with hydra snake simulator. You have to trap your prey and destroy them with your deadly venom in anaconda games free in forest with your wild snake. Feel the power of attack of a ruthless forest animal and make other wild animals your prey in this snake simulator. Live near swamp, slither around the big jungle, search your favorite prey and attack as a wild anaconda or python to hunt down other animals. Hunt down & fight against the largest collection of wild animals as your foes.

FEATURES OF FURIOUS SNAKE SIMULATOR 3D!

🐍 Deadly attacks and epic battle scenarios in multiple snake quests.
🐍 Kill and attack your target with Wild snake games.
🐍 4 Playable snakes available to choose from.
🐍 Amazing open world environment and 3D HD graphics
🐍 Survive in the big wild jungle, eat and hunt animals.


Your Suggestions & Feedback are high value for us

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید   بیشتر»