• فارسی
  • English

توضیحات ادغام شهر

آیا تا به حال دوست داشته اید تا یک شهردار باشید؟ یا شهری را اداره کرده و سرزمین ها را اداره کرده و شاهد گسترش شهر باشید؟ با بازی اداغام شهر، نیازی به دیدن آینده ندارید!
منطق بازی بسیار ساده است، شما قطعه زمینی دارید و این وظیفه شماست که آن را به شهر تبدیل کنید. با جلو رفتن در بازی، خانه ای هدیه می گیرید؛ هر خانه می تواند با سایر خانه ها ترکیب شده و خانه ای بزرگتر ایجاد کند. با ایجاد هر خانه در سرزمین خود، پول به دست خواهید آمورد و از آن برای گسترش سریعتر شهر استفاده خواهید کرد.
تغییرات نسخه 4.6.0:
ما همیشه در حال تلاش برای بهبود Merge Town هستیم! برای تجربه کاربری بهتر! لطفاً مطمئن شوید که به روز هستید تا از هر گونه مشکل شناخته شده جلوگیری کنید و بهترین چیزهایی را که بازی ارائه می دهد به دست آورید!

The description of Merge Town!

Ever wanted to be Mayor? Ever wanted to run a town, develop the land, and see a metropolis grow? Well, look no further than Merge Town!, the newest title from Gram Games. The concept of the game is simple - you have a plot of land, and it’s your job to turn it into a town. Every so often, you’ll be gifted with a house. Each house can be merged with other houses of the same variety to form a bigger home. Every house built on the land will earn you money - the bigger the home, the more you will earn. The more you earn, the more houses you can purchase, and the more you can push the clock to develop faster. Use your spoils to discover new homes, and to expand into all new towns.

You have a singular goal: make your towns the best they can be. The bar at the top of the screen measures development - Merge buildings to earn XP and level up. Higher levels will unlock more space in your plot for you to develop, which will only allow you to develop your town to even further greatness. Once you develop into new towns, keep an eye on all your land, ensuring that you’re merging and developing to your full potential.

Merge, build, and develop your very own towns with Merge Town!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»