• فارسی
  • English

توضیحات شبیه ساز تراکتور کشاورزی - زندگی واقعی کشاورز

به بازی جدید و مدرن تراکتور کشاورز واقعی خوش آمدید. در اینجا فرصت رانندگی با تراکتورهای سنگین برای برداشت مزارع وجود دارد. موارد زیادی در کشاورزی وجود دارد. تحقق خواسته کشاورزی و رانندگی با تراکتور در مزارع دشوار است. این بازی واقعی 2020 بهترین بازی برای انجام وظیفه کشاورزی است. مردم در دهات زندگی می کنند و بیشتر حرفه آنها کشاورز است.
در این بازی باید مزارع را آبیاری کنید، محصولات جدیدی مانند گندم، نیشکر و پنبه پرورش دهید. پس از رشد این محصولات، در تمام سوپرمارکت های سطح شهر به فروش رسانید و برای ثروتمند شدن درآمد کسب کنید.

ویژگی های بازی Farming Tractor Simulator :  Real Life Of Farmer - شبیه ساز تراکتور کشاورزی - زندگی واقعی کشاورز:
  • محیط کشاورزی واقع بینانه
  • جلوه های صوتی فوق العاده شگفت انگیز
  • چندین تراکتور برای برداشت مزارع
  • محصولات مختلف پرورش دهید
  • گرافیک با کیفیت

The description of Farming Tractor Simulator :  Real Life Of Farmer

Welcome to new and modern farming tractor game or real 3d tractor driver games. Here is the chance to drive heavy duty tractors to crops the fields. There are a lot of things in farming and agriculture including Tractor simulation. It is difficult to fulfill the farming desire and drive the Tractor in the fields. This real tractor farming 2020 is best game to perform agriculture task. People live in country side are mostly farmers in their profession. This modern farm Sim 2020 or real 3d tractor driver game is the best farming game for agriculture lovers. Farm tractor transporter games or real farming simulator 3d is the modern farmers’ game and Indian farmers are passionate about their task in all over the world. The modern tractor USA or new offroad farming tractor simulator 2020 games is the realistic tractor games where you have to watering the fields, grow new crops such as wheat, sugar cane and cotton. After growing these crops sell all the supermarket in city, generate revenue to get rich. This tractor trailer simulator is the best farming games among all other tractor farmer sim 2020 games. This USA Tractor Farming Mania 2020 3d farming game is unique idea of super tractor games like Real Super Tractor Farmer games 2020, Super Farming Tractor Simulator 2020 with Realistic tractor transport farming simulation fun.
  
Do you want to pursue your tractor farming career? Or would you want to run your own farm than start your career as farmer and experience hustle and bustle of best rural life. Keep exploring the real farming with this heavy tractor simulator. Have the real fun in the farming game. Try American tractor with heavy cargo load now. This Farming Master Simulator 2020 : Real 3d Tractor Driver game takes you to the exotic rural locations of cities where you can grow strawberries and other vegetables. This tractor simulator is a driving transport game where the rural life is waiting for you. Leave the robotic life of the city for a while and avail this chance to get close to the nature. Enjoy the game now to get stimulating spirit of tractor driving in the farms. Your tractor is here for you to drive in this transport game. Drive the most realistic tractors in this game. Don’t wait any more Play new farmer simulator 2020 and Attach trailer of the US farming simulator 2020 to tractor trolly then load your aggregate machine for delivery of items while balance the fast tractor on tractor climb or steep paths. Climb with Heavy Duty Tractor Farming Simulator the high mountain while racing along narrow rocky bridge. While playing real 3D farmer simulator game & US modern former game available free game 2020, we will offer you to become expert 3D simulator farmer harvester driver.

Try American tractor with heavy cargo load now. This Farming Master Simulator 2020 : Real 3d Tractor Driver game takes you to the exotic rural locations of cities where you can grow strawberries and other vegetables. This tractor simulator is a driving transport game where the rural life is waiting for you. Leave the robotic life of the city for a while and avail this chance to get close to the nature. Enjoy the game now to get stimulating spirit of tractor driving in the farms. Your tractor is here for you to drive in this transport game. Drive the most realistic tractors in this game.
 

 

  
“Farming Tractor Simulator :  Real Life Of Farmer Features”
Realistic farming environment
Super amazing sound effects
Multiple tractors to harvest the fields
Grow different crops
High quality graphics
Download Now !

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی نقش آفرینی جدید   بیشتر»