• فارسی
  • English

توضیحات هتر طراحی لب - رژ لب کامل

در این نقاشی آرایش لب، هنر خود را نشان دهید و از طرح های مختلف لب برای آرامش و کم کردن خود استفاده کنید، کارشناسان می گویند انجام نقاشی با برق لب و آرایش لب یک فرآیند طبیعی است، کهبرای  کاهش استرس مفید است.

قلب ها، نقطه ها، گل ها و حتی بین های زیبا می توانند بخشی از طراحی شما باشند. هر چه می بینید، آنها را به هنر لب تبدیل کنید. جلوه زرق و برق زیبا، طیف وسیعی از رژ لب های براق را برای سبک های مختلف آرایش لب در اختیار شما قرار  می دهد.

The description of Lip Art DIY: Perfect Lipstick

Have you ever dreamed of being a lip artist in Lip Art DIY games for girls? In this lip gloss painting and new lip makeup art, fashionistas make different lip designs and play antistress and satisfying lip games & relaxing lipstick games with the perfect lip makeup art fashion world because experts say that doing lip gloss painting and lip makeup is a natural process of relieving stress with ASMR triggers & effects. Featured: - Objects on the lips: Hearts, dots, flowers, and even cute among can be part of your design. - Pop elements: Poppy, butterflies, whatever you see, turn them into Lip Art! - Beautiful glitter effect: We have provided you with a huge variety of glitter lipstick for different lip makeup styles, once you hit, you'll know! - Different tools have different experiences: lips grinder, lipstick, spray, and paint gun, in Lip Art you can apply makeup with many tools just like in real life. For those who want to get better at fashion trends, this is like a playground where you can try different combinations of lips to be the princess and look attractive. Play this Lip Art DIY: Perfect Lipstick, enjoy lipstick games, and show your talent to your friends in perfect makeup lip art games. Download now!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»