• فارسی
  • English

توضیحات برخورد مردان نظامی

تشکیل یک ارتش قوی با سربازان اسباب بازی، ماشین، ربات با قابلیت تغییر شکل و... برای مبارزه با افراد بیگانه از سراسر دنیا به یاد اسباب بازی های نظامی دوران کودکی خود.
جمع آوری اسباب بازی، ساخت مرکز فرماندهی، استخدام قهرمانان اسباب بازی از انواع متنوع، قطاری از سربازان، ساخت سرزمین عجایب، کنترل هواپیماها، کشف اتاق مرموز، گشتن به دنبال گنجینه، ساخت یک ارتش با دوستان، استخدام دانشمند، استفاده از استراتژی مناسب با مردان ارتشی خود در میدان جنگ برای پیروزی و شکوه,
تغییرات نسخه 3.144.1:
نسخه 3.144.1
اشکالات رفع شد

The description of Army Men Strike

Toy soldier, RC car, transformable robot... Have you ever dreamt of assembling an army of toys to fight with your buddies in your childhood? It’s never too late to realize your dream! Try it out in Army Men Strike now!

Collect toys, build your own Command Center, recruit toy heroes of varied types, train toy soldiers, and build your wonderland of toys!

Embrace the nostalgia of playing with little plastic soldiers!

Recce with your RC plane, explore mysterious rooms, seek treasures in the garden. Build a corps with your friends, and rally to conquer the Mad Scientist. Strategize and lead your army men to the battlefield to fight for victory and for glory!

Commander, your toy army is ready for action! Give your order and head for the battlefield!