• فارسی
  • English

توضیحات آلچدمی - ترکیب عناصر

ترکیب عناصر مختلف برای ایجاد مواد و عنصرهای جدید.
ترکیب خون آتش و دانه اورک چه خواهد شد؟
با ترکیب مواد، نتایج عجیبی به دست می آید که شما را متعجب می کند.
پر کردن قفسه های خود با کتاب های مطالب عجیب و غریب و امتحان کردن ترکیب های باورنکردنی برای رسیدن به نتایج دیدنی.
تغییرات نسخه 3.36:
SDK های به روز شده

The description of Alchademy

Join the Alchademy! Mix spooky ingredients to form other ingredients and highly sought after trophies.
Fire Blood + Orc Berries = ???
You never know what items you'll form. But not everything ends up in a match... so choose wisely.
Fill your shelves with books full of curiosities in this mix and collect game.
If you thought KleptoCats was cute, just wait until you try this!