• فارسی
  • English

توضیحات دریفت 2 درگ

کمربند ایمنی خود را ببندید، خود را به چالش بکشید و سعی کنید در خط بمانید. مسابقه کشیدن در برابر رقبا برای پیروزی است.

The description of Drift 2 Drag

Fasten your seat belt! Mount your tires! Challenge yourself to drift! Try to stay on the line! Drag race against rivals for the victory!