• فارسی
  • English

توضیحات موتور مرگ 3

آیا شما آماده یک مبارزه تمام عیار هستین؟
به یاد داشته باشید زمانی که شما سوار بر موتور سیکلت هستید، همه چیز تغییر خواهد کرد.
با سرعتی فراتر از حریف خود، حرکت کنید.

  • نبرد هیجان انگیز
  • تعقیب و گریز، مبارزه شدید برای دستیابی به مقام سلطان جاده
  • مُدهای پر از چالش
  • تصاویر واقعی
  •  صدای موتورسیکلت واقعی
  • امکان بدست آوردن بسیاری از موتور سیکلت‎ها
  • سلاح‎های گوناگون در پایان هر مرحله
  • با ارتقاء وسیله نقلیه خود، لذت را دو برابر کنید
تغییرات نسخه 1.2.273:
رفع برخی از اشکالات
پاداش بزرگ اضافه کنید

The description of Death Moto 3

Do you like violence and passion to fight? In this chaotic world is fast, in case of be placed in jeopardy to blaze a new trail. Beyond those rookie driver, never slow down, would be smashed to pieces.
Remember when you ride the motorcycle, everything changed, past life was gone. We have to go beyond the front of the opponent; whether it is in what way......
Exciting battle
> Intense chase, fierce fighting achieves the king of road
> Special task, let you one's blood boils with indignation.
> Modes is full of challenges
> Raging twister let you try to stop but cannot
Realistic picture
> Roar like a rushing car
> Motorcycle engine sound
Unified schedule
> A lot of motorcycle let you collect.
> You will get a variety of weapons in the end
> Vehicle upgrade your pleasure doubled
-------------------------------------------
Welcome to visit our official website to get more game information: http://www.wedo1.com/
Facebook: https://www.facebook.com/wedo1com
Google+: https://plus.google.com/u/0/117817596128334117204/posts

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید بیشتر»