• فارسی
  • English

توضیحات کارخانه تخم مرغ

شما یک کارخانه تخم مرغ دارید و هدف شما این است که مرغ ها تا حد امکان تخم بیشتری تولید کنند.

با شروع از یک کارخانه کوچک تخم مرغ ها بسته بندی و فروخته می شوند تا درآمد کسب کنند. هرچه سطح بالاتر باشد، سرعت تولید سریعتر و قیمت بالاتر می رود. برای به دست آوردن انواع مختلف تخم مرغ، خطوط تولید جدید را باز کنید.

The description of Idle Egg Factory

You have an egg factory, and your goal is to make the chickens lay as many eggs as possible.

Starting from a small factory, the eggs will be packaged and sold to earn income. Use the money to upgrade the production line. The higher the level, the faster the production speed and the higher the price. Unlock new production lines to obtain different types of eggs.